Huisregels

Door het kopen van een toegangsbewijs en/of het bezoeken van een evenement van Real Events, gaat u akkoord met tenminste de onderstaande huisregels en de algemene voorwaarden van Real Events. Bezoekers die zich niet aan deze regels houden, kunnen van de evenementenlocatie verwijderd worden.

 • Op verzoek van de security bij de ingang dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden, waarmee de leeftijd van de bezoeker vastgesteld kan worden. Ook binnen moet je altijd je legitimatiebewijs kunnen tonen.
 • Een geldig toegangsbewijs geeft recht op toegang tot de evenementenlocatie. Als je tijdens het evenement van het terrein af wilt, kom je zonder geldig nieuw, ongebruikt ticket, niet meer de locatie op.
 • Het betreden van het terrein is op eigen risico. Real Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële, dan wel immateriële schade van welke aard dan ook aan bezoekers dan wel goederen van bezoekers.
 • Eenmaal gekochte kaarten worden niet meer teruggenomen.
 • In het kader van de veiligheid kan Real Events haar bezoekers laten fouilleren en/of visiteren.

Indien u hieraan geen medewerking (wilt) verlenen, zal u de toegang worden ontzegd.

 • Drugs, inclusief softdrugs, zijn uitdrukkelijk verboden. De organisatie is te allen tijde bevoegd de bezitters van (soft)drugs de verdere toegang tot de evenementenlocatie te ontzeggen en tot verwijdering over te gaan. Eventueel volgt daarbij een overdracht aan de politie.
 • Bezoekers gekleed in voetbalshirts en/of kleding welke toebehoren of verwijzen naar een specifieke groepering, vereniging of club, zullen de toegang worden geweigerd.
 • Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of (huis)dieren op de evenementenlocatie is niet toegestaan. Bezoekers dienen zicht te houden aan de beslissingen van de security. Hierover wordt ter plekke en/of achteraf geen discussie gevoerd.
 • Ook tijdens het evenement zijn bezoekers verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de security, politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag.
 • Bezoekers zullen de op het evenement aanwezige eigendommen van Real Events respecteren. Bij constatering van vernieling, vervuiling en/of diefstal van materialen zal de betrokkene van de evenementenlocatie verwijderd worden en aan de politie worden overgedragen.
 • Crowdsurfen is verboden, net als graffiti, wildplassen, het gooien van bier of andere materialen. Seksuele intimidatie, het dreigen met geweld en het maken discriminerende opmerkingen zijn eveneens verboden. Overtreding kan leiden tot verwijdering van de evenementenlocatie.
 • Illegale verkoop van t-shirts en/of andere souvenirs, almede etenswaren en drank aan derden is verboden. Op en rond het evenemententerrein is het eveneens verboden promotiemateriaal zoals flyers, posters, banners, stickers en dergelijke te verspreiden zonder vooraf uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Real Events.
 • Het is bezoekers niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Real Events, beeld- en/of geluidsopnamen (foto’s, filmpjes e.d.) van het verblijf tijdens door Real Events georganiseerde evenementen te maken en/of openbaar te maken.
 • Wanneer een bezoeker de toegang tot het evenemententerrein is ontzegd, om wat voor reden dan ook, zal geen restitutie van entreegelden plaatsvinden. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op enige andere vergoeding.
 • Op de evenementenlocatie en in de directe omgeving kunnen camera’s hangen. Deze hangen er om de veiligheid van het publiek te waarborgen.

De beelden van deze camera’s kunnen ook worden gebruikt ten behoeve van reportages, promotiedoeleinden en dergelijke. Door de evenementenlocatie te betreden verklaar je als bezoeker toestemming te geven aan de organisatie om de gemaakte beelden waarop jij eventueel voorkomt, voor die doeleinden te mogen gebruiken.

 • Bij het betreden of verlaten van de evenementenlocatie dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving.
 • Programma, aanvangstijden en duur zijn onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van één of meerdere acts vindt er geen restitutie van entreegelden plaats. De organisatie zal er alles aan doen om een vervangend programma aan te bieden.

In alle gevallen waarin dit huisreglement niet voorziet, beslist Real Events. De genomen beslissing is binden en eenieder dient zich hieraan te houden.

REAL EVENTS