Privacyverklaring

Real Events vindt privacy erg belangrijk. Wij stellen onszelf daarom ten doel om de persoonsgegevens van evenementenbezoekers (Afnemers) adequaat te beschermen conform wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Met deze verklaring willen wij inzicht geven in de wijze waarop Real Events dit voor de evenementenorganisator (Organisator) en Afnemers doet, mede in het kader van onze wettelijke verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), de Cookiewet en de Telecommunicatiewet.

Door in te stemmen met de Algemene Voorwaarden gaat u tevens akkoord met de inhoud van deze Privacyverklaring en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Real Events zal gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden en deze Privacyverklaring. Real Events zal persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derde (commerciële) partijen. Ook zullen wij uw gegevens niet gebruiken voor enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming (“profiling”).

Inhoud van deze privacyverklaring
1. Achtergrond;
2. Doel en aard van de verwerking;
3. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens;
4. Informatiebeveiliging;
5. Verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens;
6. Contact.

1. Achtergrond

Real Events verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de Organisator, en wordt daarmee aangemerkt als de “Verwerker” in de zin van de AVG. De Organisator is de eigenaar van persoonsgegevens en wordt aangemerkt als de “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de AVG. Real Events zal persoonsgegevens in beginsel uitsluitend verwerken voor de
Organisator.

Real Events is verplicht om de persoonsgegevens na verwerking over te dragen aan de Organisator. Ook de Organisator dient de relevante privacywetgeving in acht te nemen en
draagt daarin een eigen verantwoordelijkheid. Afnemers dienen zichzelf daarom ook bekend te maken met de privacy voorschriften van de Organisator. Real Events kan niet aansprakelijk
worden gehouden voor ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens door de Organisator. Bescherming van persoonsgegevens en privacy van Afnemers is onverminderd van toepassing op alle data.

2. Doel en grondslag van de verwerking

Real Events verwerkt persoonsgegevens altijd rechtmatig, transparant en met het doel om een juiste kooptransactie tussen Afnemer en Organisator te faciliteren. De Wet bepaalt dat Real Events gedetailleerd inzicht moet geven in de specifieke verwerkingsdoeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast bepaalt de wet dat persoonsgegevens enkel mogen worden verwerkt wanneer daarvoor een legitieme grondslag aanwezig is. Tot slot is Real Events wettelijk verplicht om inzicht te geven in de verschillende categorieën persoonsgegevens en het gebruik daarvan.

Verwerkingsdoeleinden
Real Events hanteert de volgende verwerkingsdoeleinden:
● Voor het verstrekken van toegangsbewijzen tot evenementen en het faciliteren van
aanverwante diensten zoals scannen van tickets op locatie en verzekeringen;
● Voor de facilitering en monitoring van betalingstransacties;
● Opslag van persoonsgegevens ten behoeve van de Organisator in onze back office;
● Verbetering van onze dienstverlening jegens Afnemers en Organisatoren.
Persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven. De Organisator kan deze gegevens mogelijkerwijs wel voor additionele doeleinden gebruiken zoals bijvoorbeeld statistische analyse of marketingdoeleinden, zulks aan de hand van diens eigen algemene voorwaarden en/of privacyverklaring, en voor bepaalde doeleinden enkel met expliciete toestemming van de Afnemer.

Legitieme grondslagen
Persoonsgegevens worden enkel verwerkt op basis van een wettelijke grond die Real Events heeft om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor fraudeonderzoek en fraudepreventie. Voor het verrichten van additionele diensten die geen direct onderdeel vormen van een individuele aankoop – bijvoorbeeld e-mails over toekomstige evenementen of andersoortige marketing – zal de Organisator of Real Events altijd vooraf toestemming moeten vragen aan de Afnemer.

Noodzakelijke persoonsgegevens
Om een aankoop te kunnen verwerken, is het noodzakelijk dat Real Events de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Naam: Voor het verifiëren van de identiteit van de Afnemer of voor het controleren van betaalinformatie.
E-mailadres: Voor het toezenden van digitale tickets of kennisgeving van belangrijke informatie en/of wijzigingen omtrent het evenement, zoals bijvoorbeeld gewijzigde locatie, omleidingen of andere informatie met betrekking tot het specifieke evenement.
Telefoonnummer: Om Afnemers te informeren over belangrijke zaken omtrent hun order en/of informatie/wijzigingen door te geven omtrent een specifiek evenement.
Geboortedatum: Voor het verifiëren van de leeftijd van een Afnemer, dit in overeenstemming met enige wettelijke bepalingen of bepalingen van de Organisator omtrent de minimale leeftijd van Afnemers.
Geslacht: het geslacht van onze bezoekers wordt verwerkt met het doel om het evenement ordelijk te laten verlopen, bijvoorbeeld met het oog op het plaatsen van voldoende sanitaire voorzieningen.
Betaalinformatie: het verwerken van betaalgegevens is noodzakelijk voor de afwikkeling van de kooptransactie tussen de Afnemer en de Organisator, inclusief fraudepreventie.
Woonadres: afhankelijk van een eventuele fysieke verzending van goederen (bijvoorbeeld evenementkaarten of andere vorm van toegangsbewijzen) hebben wij uw woonadres nodig. Daarnaast kan het woonadres noodzakelijke informatie zijn die gekoppeld is aan bepaalde betaalmethoden, betaalinformatie in het algemeen of fraudeonderzoek en/of preventie.
IP adres: afhankelijk van de betaalmethode die Afnemer kiest, verwerken wij ook het IP adres van de Afnemer. Daarnaast kan het IP adres worden gebruik voor fraudeonderzoek en/of preventie.

Aanvullende persoonsgegevens
Op verzoek van de Organisator zullen we u mogelijk om meer persoonlijke informatie of voorkeuren vragen. Deze verzoeken kunnen zowel verplicht als niet-verplicht zijn. Aanvullende persoonsgegevens worden opgevraagd namens de Organisator en zijn primair bedoeld ter bevordering van een betere evenement-ervaring voor de Afnemers of zodat het
evenement op een ordelijke en gecontroleerde manier kan plaatsvinden.

Wij delen persoonsgegevens met derden in de volgende gevallen:
a) Wanneer Real Events een gerechtvaardigd belang heeft om die informatie te delen, bijvoorbeeld op grond van fraudeonderzoek(en) en/of andere illegale praktijken dan wel schendingen van afspraken tussen consument, Organisator en Real Events.
b) Op vordering van een daartoe gerechtigd persoon of een gerechtigde (publieke) instantie zoals een bevoegd toezichthouder of (wets)handhaver. Denk daarbij aan het verstrekken van informatie in antwoord op een, dagvaarding, een bevelschrift, gerechtelijk bevel, heffing, beslag, bevel van een door de rechtbank aangestelde curator of andere vergelijkbare juridische procedures, waaronder dagvaardingen van private partijen in een civiele procedure.
a) Als wij die informatie bekend moeten maken aan uw zaakwaarnemer of wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de houder van een volmacht die u heeft verleend of aan een u aangewezen voogd).
b) Wanneer Real Events in de toekomst fuseert of wordt overgenomen door een ander bedrijf. Indien een dergelijke overname plaatsvindt, zou de opvolger van de onderneming toegang tot de informatie, die wordt beheerd door Real Events, krijgen, waaronder de persoonsgegevens. Deze onderneming zal gebonden blijven aan deze Privacyverklaring. In een dergelijk geval beperkt Real Events het delen van persoonsgegevens met deze partij zo veel mogelijk.
c) Wij delen uw informatie met ons moederbedrijf, dochterondernemingen en joint ventures voor de coördinatie van de diensten die wij leveren aan u en om onze Algemene Voorwaarden te kunnen handhaven.

3. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens;

Real Events zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om naderhand contact met u te zoeken, anders dan in de gevallen dat sprake is van een:
● relevante verandering van de status van een evenement;
● bevestiging van de opening van uw Real Events Account;
● melding van de status van uw betaling waaronder u te informeren over een betalingsfout of (mogelijke) betalingsfraude.

4. Informatiebeveiliging

Real Events is toegewijd aan een zorgvuldige behandeling en bescherming van uw persoonlijke informatie. Wij implementeren te allen tijde minimaal de wettelijke standaarden ten aanzien van informatiebeveiliging, en waar wij dat nodig achten meer dan de wettelijke standaarden. Real Events accounts worden beschermd met een wachtwoord. Om de integriteit van uw account te waarborgen dient u dit wachtwoord met niemand anders te delen. Wij zullen u nooit vragen om uw wachtwoord of andere gevoelige informatie te sturen naar ons e-mailadres.

Procedures en maatregelen
Wij onderhouden fysieke, elektronische en procedurele waarborgen die voldoen aan de Europese wet- en regelgeving om uw niet-openbare persoonlijke informatie te bewaken tegen ongeoorloofde inbreuken en/of toegang. Real Events evalueert deze procedures en maatregelen periodiek and past deze zo nodig aan.

Beveiligingsstandaarden
Alle transacties van (persoons)gegevens, zowel voor u als voor derden, gebeuren via beveiligde kanalen. Wij adviseren u om altijd de authenticiteit van de geïnstalleerde certificaten te controleren om de veiligheid van de verbinding met onze servers te garanderen.

Toegang
Real Events draagt er zorg voor dat toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de werknemers voor wie het noodzakelijk is kennis te nemen van deze informatie om onze service aan te
bieden.

Locatie van de opslag
Real Events dataroom(s) (servers) bevinden zich uitsluitend in Nederland. Afspraken tussen Real Events en leveranciers van servers worden opgesteld naar Europees (vooral Nederlands)
recht.

Meldplicht datalekken
Real Events garandeert, voor zover zij daartoe wettelijk verplicht is, te voldoen aan de meldplicht datalekken. Hierbij zal Real Events de Organisator terstond op de hoogte stellen van enig datalek zodat deze daarmee kan voldoen aan haar verplichtingen ten opzichte van de meldplicht datalekken. Melding vindt plaats aan de hand van de door de competente autoriteit gepubliceerde richtlijnen en protocollen. De Organisator informeert (eventueel via Real Events) consumenten over een datalek wanneer de inbreuk op persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor diens rechten en vrijheden.

5. Verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens.

Betrokkenen hebben het recht om een verzoek in te dienen met betrekking tot de inzage van persoonsgegevens, rectificatie of verwijdering. Dit verzoek kunt u bij de Organisator of Real Events indienen. In alle gevallen zult u medewerking moeten verlenen bij het vaststellen van uw identiteit op de wijze zoals voorgeschreven door de behandelaar. Binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek krijgt u bericht over de (status van de) afhandeling daarvan.

6. Contact.

Als u enige vragen hebt over deze Privacyverklaring dan kunt u met ons contact opnemen
via info@real-events.nl.REAL EVENTS